Säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on suomeksi Suomen Lääkintäoikeuden ja -etiikan Seura ja ruotsiksi Sällskapet för Medicinalrätt och -etik i Finland.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lääkintäoikeuden ja -etiikan harrastusta ja kehittämistä sekä toimia yhdyssiteenä lääkintäoikeuden ja -etiikan kysymyksistä kiinnostuneiden lakimiesten, lääkärien ja muiden henkilöiden kesken.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, tekee ehdotuksia ja aloitteita, ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä sekä voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa.

3 §
Yhdistyksen jäseniksi voidaan ottaa sen toimintapiiristä kiinnostuneita henkilöitä. Jäsenten on suoritettava yhdistyksen vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden peräkkäisen vuoden ajalta.

4 §
Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt.

5 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä on kokouksessa saapuvilla.

6 §
Hallituksen tehtävänä on:
1) hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä
2) panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
3) hoitaa yhdistyksen taloudellista toimintaa
4) antaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimintavuotena
5) päättää uusien jäsenten ottamisesta yhdistykseen
6) ryhtyä muihin yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisiin toimiin.

7 §
Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen ennen huhtikuun loppua sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta kirjeellä kullekin jäsenelle.

8 §
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä tilit ja yhdistyksen hallinto tarkastettavaksi tilintarkastajille tammikuun kuluessa. Tilintarkastajien on palautettava tilit tarkastettuina ja jätettävä tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kaksikymmentä päivää ennen vuosikokousta.

9 §
Vuosikokouksessa
1) esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta sekä tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta ja tilintarkastuskertomus
2) vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
3) vahvistetaan talousarvio kuluvaksi toimintavuodeksi
4) määrätään jäsenmaksun suuruus
5) valitaan hallituksen jäsenet 4 §:n mukaisesti
6) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin kanssa. Juoksevissa raha-asioissa saa taloudenhoitaja yksin kirjoittaa yhdistyksen nimen.

11 §
Päätös yhdistyksen purkautumisesta tai näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos asia on mainittu kuukautta ennen kokousta lähetetyssä kutsussa.

Yhdistyksen purkamista tai sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen lopettamista koskevaa päätöstä ei saa tehdä, jos vähintään kymmenen jäsentä kokouksessa ilmoittaa haluavansa jatkaa yhdistyksen toimintaa.

12 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on luovutettava käytettäväksi lääkintäoikeuden ja -etiikan alan tutkimustyöhön.

Helsingissä 15. päivänä toukokuuta 1980

Raimo Lahti
Jyrki Raekallio
Tapani Kosonen
Matti Möttönen
Rainer Oesch
Riitta-LeenaPaunio
Martti Lindqvist
Paula Kokkonen